Izrada i provedba kurikuluma

Radionici Izrada i provedba kurikuluma održana je 14. i 15. veljače 2018. u OŠ Veliki Bukovec pod vodstvom Marije Halaček, učiteljice Hrvatskoga jezika u OŠ Molve. Oba dana edukacija je počela u 15 te trajala do 18 sati.

Kurikulum je ogledalo škole
Na prvom predavanju polaznici su ponovili osnovne pojmove o kurikulumu, a naučili što je SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analiza te kako se provodi. Predavačica je, proučivši kurikulume svih triju škola, dala kratak osvrt na njih te preporuke kako ga učiniti još boljim, ističući da svaka škola mora imati svoju viziju i misiju iz kojih pak proizlazi moto škole. Želeći istaknuti važnost kurikuluma, nekoliko je puta ponovila: „Kurikulum je ogledalo svake škole.“ U vezi s tim na početku je provela i veoma zanimljivu aktivnost: nekoliko učitelja trebalo je odabrati jedno područje umjetnosti, zatim je ona otvorila sliku slavne osobe koja se bavi tom umjetnošću, a učitelj je morao navesti tri njezine pozitivne osobine. Pogledavši tu sliku, svatko se od njih nasmijao i malo duže razmišljao koje će osobine navesti. Ostali su brzo zaključili da je riječ o ogledalu. Dakle, učitelji su u ogledalu vidjeli sebe i navodili svoje osobine. Iz te su aktivnosti zaključili kako je teško pozitivno govoriti o sebi.
Uslijedila je radionica u kojoj su učitelji bili grupirani prema izvannastavnoj aktivnosti koju će voditi u projektu. Prema danom predlošku analizirali su i uspoređivali kurikulume svojih škola i razgovarali o njima. Čitali su tvrdnje i označavali u kojoj se mjeri one odnose na njihov školski kurikulum. Nakon toga predstavnik skupine dao je kratko izvješće o tome po čemu se kurikulumi razlikuju, a po čemu su slični. Tako su mogli zaključiti što njihovim kurikulumima nedostaje, na čemu trebaju poraditi, što trebaju promijeniti, dodati… Upoznali su zatim obilježja idealnog školskog kurikuluma koja je predavačica dodatno objasnila i oprimjerila. Nakon toga upoznala je sudionike sa strukturom školskog kurikuluma te objasnila pojedine naslove i poglavlja koja bi taj dokument trebao sadržavati (plan izrade školskoga kurikuluma, vizija i misija škole, vrijednosti/načela školskoga kurikuluma, opis unutrašnjih i vanjskih uvjeta u kojima se realizira školski kurikulum, analiza potreba i interesa učenika, područja razvoja učenika (kurikulumska područja), načini praćenja i vrednovanja realizacije cijelog kurikuluma s jasno izraženim indikatorima uspješnosti). Posebno je istaknula važnost SMART ciljeva, a to su ciljevi koji su konkretni, mjerljivi, usuglašeni, provedivi i važni, vremenski određeni.

Pokušaj izrade kurikuluma
Drugi je dan predavanje započelo s kurikulumskim područjima. Predavačica je sudionicima predstavila i protumačila obrazac koji se predlaže za planiranje školskoga kurikuluma. On sadrži sljedeća kurikulumska područja: ciklus (razred), cilj, obrazloženje cilja, očekivani ishodi/postignuća, način realizacije, potrebni resursi i moguće teškoće, način praćenja i provjera ishoda/postignuća, odgovorne osobe. Svako je područje objasnila i navela primjere. Naravno, to je samo prijedlog koji učiteljima može pomoći u izradi kurikuluma za šest izvannastavnih aktivnosti u sklopu projekta.
Zatim su učitelji, podijeljeni u iste skupine kao i prvi dan, na hamer papiru izradili prijedlog školskog kurikuluma za svoju izvannastavnu aktivnost, točnije: Jezični klub, Enigmatsku grupu, Medijsko-digitalnu grupu, Književnu stvaraonicu, Knjižničarsku grupu i Astronomsku grupu. Pritom je naglasak bio na oblikovanju ciljeva (Bloomova taksonomija), isticanju aktivnosti, planiranju mogućih poteškoća te oblikovanju formativnog i sumativnog vrednovanja. Sudionici su tako primijenili ono što su naučili i saznali na ovoj edukaciji. Radionica je trajala jedan sat nakon čega su predstavnici skupina prezentirali svoje kurikulume. Predavačica je komentirala svaki rad te sudionicima ponudila niz prijedloga i ideja.

Primjena naučenog
Ova dvodnevna edukacija, vrlo zanimljiva i korisna, omogućila je učiteljima da odu korak dalje u projektu, da ono što su planirali sažmu na jednom mjestu i predstave drugima. Dobili su nove ideje, otvorila su im se neka nova pitanja, potaknuti su na razmišljanje o tome kako što bolje isplanirati provedbu svojih izvannastavnih aktivnosti. U tome će im pomoći i odrednice za praćenje i evaluaciju koje su dobili od predavačice, a sastoje se od pitanja na koja će odgovoriti nakon izrade kurikuluma te na taj način ocijeniti njegovu kvalitetu. Nakon ove edukacije obogaćeni su novim znanjima, no pred njima je je još puno posla i izazova.